بازدید از پروژه های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر یزد  

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر یزد  از پروژه های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد