با آغاز فصل پاییز ، فضاهای سبز و بوستان ها رنگ و بوی پاییزی به خود می گیرد.

آغاز عملیات کاشت گلهای پاییزی در فضاهای سبز و بوستان ها

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد ، منصوری زاده رئیس سازمان از آغاز عملیات کاشت گلهای پاییزی در فضاهای سبز و بوستان ها خبر داد.

وی با بیان اینکه کاشت گل و نهال گامی در راستای توسعه کیفی فضای سبزشهری و زیباسازی منظر شهری بوده و در ارتقاء روحیه نشاط شهروندان تأثیر بسزایی دارد، بدین منظور سازمان نسبت به کاشت 35000 گلدان گل متناسب با فصل پاییز شامل گل کلم زینتی و داودی و.. با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال اقدام نموده است.

شایان ذکر است در راستای خودکفایی در زمینه تولید گل فصلی موردنیاز سطح شهر نیز سازمان نسبت به بذرکاری به منظور تولید  انواع گل فصلی شامل بنفشه، شب بو، همیشه بهار، شقایق ، قرنفل و ... نیز اقدام نموده است .