تهیه شناسنامه باغ ها در راستای حفظ و صیانت از باغ های شهر یزد

تهیه شناسنامه باغ ها در راستای حفظ و صیانت از باغ های شهر یزد