نخستین نمایشگاه تخصصی معماری منظر وباغ سازی

بازدید رییس شورای اسلامی شهریزد، شهردار شهر میراث جهانی یزد، رییس و کارشناسان سازمان سیما منظر وفضای سبز شهری یزد از نخستین نمایشگاه تخصصی معماری منظر وباغ سازی/ مورخ پنج شنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۲