نورپردازی پل های عابر پیاده در راستای بهبود چشم انداز های شهری

ترغیب شهروندان برای استفاده از پل های عابر پیاده و زیباسازی منظر شهری

 به گزارش روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد منصوری زاده رئیس سازمان از اجرای عملیات نورپردازی پل عابر پیاده بلوار شهید صدوقی با هدف ارتقاء کیفی فضای شهری، ترغیب شهروندان برای استفاده از پل های عابر پیاده و زیباسازی منظر شهری خبر داد.

وی ضمن اشاره به لزوم بهبود فضای تردد عابرین و اثربخشی طراحی و نوپردازی المان های شهری در بهبود چشم انداز های شهری افزود با توجه به اینکه پلهای عابر پیاده به عنوان یکی از مهمترین المان های نصب شده در سطح شهر بوده و همچنین ایجاد ایمنی و امنیت شهروندان را به همراه دارد بنابراین نورپردازی پل های عابر پیاده در دستور کار سازمان قرارگرفت .