عملکرد سه ماهه اول

عملکرد سه ماهه اول
عملکرد هفت ماهه اول 1390 سازمان پارکها وفضای سبز
ردیف
مورد
واحد
میزان
 
 
1
 
 
 
نهالکاری
 
درخت
اصله
125
مساحت تحت پوشش
(مترمربع)
2000
 
درختچه
اصله
42410
مساحت تحت پوشش
(مترمربع)
4333
2
واکاری
اصله
3550
3
کاشت چمن
مترمربع
5200
4
گلکاری
مترمربع
20460
5
قطع درخت خشک ،سرمازده وآفت زده
اصله
2740
6
هرس فرم
متر
88867
7
حذف علف هرز
مترمربع
2507627
8
خاکریزی
مترمکعب
1240
9
خاکبرداری
مترمکعب
300
10
سرزنی چمن
مترمربع
3331015
11
هرس وخشکه بری
اصله
11011
12
تسطیح
مترمربع
44030
13
سمپاشی ومحلول پاشی
لیتر
600لیتر سم مایع580 لیتر روغن ولک 200 کیلو سم پودری
14
کوددهی
کیلو
5205
 
15
 
 
تولید وتکثیر
 
کاشت بذر
مترمربع
900
قلمه زنی
اصله
-
گلدان
عدد
8450
16
 مرمت وتوسعه لوله گذاری آبیاری قطره ای
متر
106812
17
لوله گذاری جداسازی آب شبکه از آب خام
متر
4690
18
رسیدگی به تاسیسات
مورد
2629
19
رنگ آمیزی سنگ جداول واسباب بازیها
مترمربع
2940
20
نصب پایه چراغ وفنداسیون
عدد
340
21
کابل کشی
متر
582
22
رفع عیب سیستم روشنایی
مورد
873