ارکان سازمان

 

اعضای شورای سازمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

 

سرپرست شهرداری یزد

2

محمدرضا مهدوی

کارشناس ارشد فضای سبز استانداری

3

مجتبی فرهمند

معاون معماری و شهرسازی

4

حسین صالحیان

معاون خدمات شهری

5

محمد صفدرپور

رئیس  سازمان

 

 

اعضای هیئت مدیره

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

حسین صالحیان

معاون خدمات شهری

2

حسین ابرقویی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

3

محمد صفدرپور

رئیس  سازمان