ارکان سازمان

 

اعضای شورای سازمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

ابوالقاسم محی الدینی 

شهرداریزد

2

محمدرضا مهدوی

کارشناس ارشد فضای سبز استانداری

3

حمیدرضا رحیمدل

سرپرست معاونت خدمات شهری

4

محمد حسن منصوری زاده

رئیس سازمان

 

 

 

اعضای هیئت مدیره

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

حمیدرضا رحیمدل

 سرپرست معاونت خدمات شهری

2

حسین ابرقویی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

3

محمدحسن منصوری زاده 

رئیس  سازمان