ارکان سازمان

 

اعضای شورای سازمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جمال الدین عزیزی

شهردار یزد

2

محمدرضا مهدوی

کارشناس ارشد فضای سبز استانداری

3

جعفر امین مقدم

سرپرست معاونت خدمات شهری

4

سید علیرضارسولی

سرپرست  سازمان

 

 

 

اعضای هیئت مدیره

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جعفرامین مقدم

سرپرست معاونت خدمات شهری

2

حسین ابرقویی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

3

سید علیرضا رسولی 

سرپرست سازمان