ارکان سازمان

اعضای  سازمان

ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت
1  محمد حسن منصوری زاده رئیس سازمان
2  محمد سعید کاشفی معاون فضای سبز
3 محمد حسن یغمایی معاون سیما و منظر
4  سید ابوالقاسم موسوی راد  معاون اداری مالی

 اعضای هیئت مدیره
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت
1  حمیدرضا رحیمدل   معاون خدمات شهری
2  حسین ابرقویی  عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
3  محمدحسن منصوری زاده  رئیس  سازمان