مزایده

2020 12 28

آگهي مزايده عمومي تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر یزد

             برگزار کننده:سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری مبلغ و نوع سپرده شرکت در...

87
2020 10 20

آگهي مزايده عمومي تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر یزد

برگزار کننده:سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده : مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به...

79
2019 12 07

آگهي مزايده عمومي غرفه پارکهای سطح شهر یزد درسال 1399

برگزار کننده:سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری یزد 1)      مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده :مبلغ...

76
2017 01 14

واگذاری غرفه سال 1396

دعوتنامه شرکت در مزایده  غرفه پارکهای سطح شهر سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد در نظر داردنسبت به اجاره غرفه در...

97
2013 12 24

مزایده غرفه پارکهای سظح شهر

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به واگذاری غرفه پارکهای سطح شهر به صورت اجاره ای در سال 93 به بخش...

70
2013 01 06

آگهی مزایده عمومی

غرفه درپارکهای سطح شهر

65
2013 01 06

اصلاحیه مزایده غرفه

ردیف غرفه نام پارکمبلغ پایه مبلغ ضمانتمبلغ پیشنهادی1دیوارمرگبزرگ شهر1.400.000490.000 2دریاچه قایق پدالی...

68
2013 01 06

دعوتنامه شرکت درمزايده عمومي (مرحله دوم )

آگهی مزایده عمومی       سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد درنظر داردنسبت به واگذاری غرفه و زمین در...

55
2013 01 06

دعوتنامه شرکت درمزايده عمومي (مرحله دوم ) 2

آگهی مزایده عمومی ( مرحله دوم )      سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد درنظر دارد نسبت به...

71
2013 01 06

مزایده

آگهی مناقصه  عمومی    سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی حفظ و نگهداری...

75
2013 01 06

مزایده غرفه

تاريخ : 9/12/88شماره: 430/10558 دعوتنامه شرکت درمزايده عمومي   سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد در نظر...

65