مزایده

2020 12 28

آگهي مزايده عمومي تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر یزد

             برگزار کننده:سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری مبلغ و نوع سپرده شرکت در...

154
2020 10 20

آگهي مزايده عمومي تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر یزد

برگزار کننده:سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده : مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به...

137
2019 12 07

آگهي مزايده عمومي غرفه پارکهای سطح شهر یزد درسال 1399

برگزار کننده:سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری یزد 1)      مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده :مبلغ...

141
2017 01 14

واگذاری غرفه سال 1396

دعوتنامه شرکت در مزایده  غرفه پارکهای سطح شهر سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد در نظر داردنسبت به اجاره غرفه در...

227
2013 12 24

مزایده غرفه پارکهای سظح شهر

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به واگذاری غرفه پارکهای سطح شهر به صورت اجاره ای در سال 93 به بخش...

138
2013 01 06

آگهی مزایده عمومی

غرفه درپارکهای سطح شهر

115
2013 01 06

اصلاحیه مزایده غرفه

ردیف غرفه نام پارکمبلغ پایه مبلغ ضمانتمبلغ پیشنهادی1دیوارمرگبزرگ شهر1.400.000490.000 2دریاچه قایق پدالی...

152
2013 01 06

دعوتنامه شرکت درمزايده عمومي (مرحله دوم )

آگهی مزایده عمومی       سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد درنظر داردنسبت به واگذاری غرفه و زمین در...

108
2013 01 06

دعوتنامه شرکت درمزايده عمومي (مرحله دوم ) 2

آگهی مزایده عمومی ( مرحله دوم )      سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد درنظر دارد نسبت به...

153
2013 01 06

مزایده

آگهی مناقصه  عمومی    سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی حفظ و نگهداری...

170
2013 01 06

مزایده غرفه

تاريخ : 9/12/88شماره: 430/10558 دعوتنامه شرکت درمزايده عمومي   سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد در نظر...

138