سیر مراحل اداری کمیسیون ماده هفت

1-ارائه نامه شهرداری منطقه

2- تشکیل پرونده واخذ مدارک لازم(کپی شناسنامه مالک ،کپی کارت ملی مالک ،کپی وکالت نامه درصورت عدم حضور مالک ، کپی عکس هوایی ملک ، کپی کمیسیون ماده 12، کپی سند مالکیت ، پرداخت فیش 300000 ریال ، گیره و پوشه )

3-بازدید از پلاک

4- طرح درکمیسیون ماده 7

5- اخذ عوارض